Produktionsbolag

Den Ultimata Guiden till Att Välja Produktionsbolag för Animation: I Fokus Studio Konkret

I dagens digitala ålder har animation framträtt som ett kraftfullt verktyg för berättande, särskilt inom spelindustrin och reklamvärlden. Med en ökad efterfrågan på högkvalitativt animerat innehåll kan valet av rätt produktionsbolag göra all skillnad. Denna omfattande guide kommer att belysa Studio Konkret, ett framstående animationsproduktionsbolag baserat i Stockholm, Sverige, som har tillhandahållit spelbolag och reklambyråer med oöverträffad flexibilitet och expertis.

Förståelsen av Animationens Betydelse på Dagens Marknad

Animation är inte längre begränsad till underhållningsindustrin. Den har utvidgat sina horisonter till att inkludera marknadsföring, utbildning och till och med företagspresentationer. Anledningen till dess utbredda adoption ligger i dess förmåga att förmedla komplexa budskap på ett engagerande och lättförståeligt sätt. Oavsett om det handlar om en animerad film eller en animerad reklamfilm, fångar animationens dynamiska natur uppmärksamheten, framkallar känslor och lämnar ett bestående intryck hos publiken.

Varför Välja Studio Konkret för Dina Animationsbehov?

Studio Konkret utmärker sig i det svenska animationslandskapet av flera skäl:

 • Expertis inom Olika Animationstekniker: Till skillnad från många produktionsbolag som specialiserar sig på en enda animationstil, är Studio Konkret stolt över sin mångsidighet. Oavsett om du letar efter traditionell 2D-animation, banbrytande 3D-visualiseringar eller innovativa rörliga grafiker, har Studio Konkret kunskapen och tekniken för att förverkliga din vision.

 • Anpassade Lösningar för Spel och Reklam: Efter att ha arbetat omfattande med spelutvecklare och reklambyråer förstår Studio Konkret de unika kraven från dessa sektorer. Deras animationer är inte bara visuellt slående utan också utformade för att möta de specifika målen för varje projekt, vare sig det är att förbättra berättandet i ett spel eller skapa en övertygande reklamfilm.

 • Ett Samarbetande Tillvägagångssätt: En av Studio Konkrets styrkor är deras samarbetsinriktade arbetsflöde. De arbetar nära med klienter för att säkerställa att varje animationsprojekt är i linje med deras vision och mål. Detta kundcentrerade tillvägagångssätt har gett dem ett rykte om pålitlighet och excellens inom den svenska animationsindustrin.

Uttnyttja Animation för Affärstillväxt

Att införliva animation i din affärsstrategi kan ge betydande fördelar:

 • Ökad Engagemang: Animerat innehåll är mer benäget att fånga uppmärksamhet och behålla tittarnas engagemang jämfört med statiska bilder eller text.

 • Förbättrad Varumärkesminne: Unika och kreativa animationer kan göra ditt varumärke mer minnesvärt, vilket hjälper dig att sticka ut på en trång marknad.

 • Mångsidighet: Animation kan användas på olika plattformar, från sociala medier till tv-reklam, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för marknadsföringskampanjer.

Viktiga Överväganden När Du Väljer Ett Animationsproduktionsbolag

Att välja rätt produktionsbolag är avgörande för framgången av ditt animationsprojekt. Här är några faktorer att överväga:

 • Portfölj och Expertis: Letar efter ett företag med en mångsidig portfölj som visar ett spektrum av animationstilar och tekniker. Detta indikerar deras förmåga att hantera olika typer av projekt.

 • Kundomdömen och Recensioner: Återkoppling från tidigare kunder kan ge insikter om företagets pålitlighet, arbetskvalitet och kundservice.

 • Flexibilitet och Anpassning: Se till att företaget är villigt att skräddarsy sina tjänster för att möta dina specifika behov och preferenser.

 • Kostnad och Tidslinje: Diskutera din budget och tidslinje i förväg. Ett ansedt företag kommer att vara transparent med sina prissättningar och leveransscheman.

Slutsats

I det dynamiska fältet av animation är valet av rätt produktionsbolag avgörande. Studio Konkret, med sin omfattande erfarenhet, mångsidiga färdigheter och kundfokuserade tillvägagångssätt, är en ideal partner för de som söker högkvalitativa animationstjänster i Sverige, särskilt för spelbolag och reklambyråer. Oavsett om du vill skapa en animerad film eller en annons, gör Studio Konkrets åtagande till excellens och innovation dem till ett toppval inom animationsindustrin.

För företag som är redo att utnyttja kraften i animation erbjuder Studio Konkret den perfekta blandningen av kreativitet, teknisk skicklighet och strategisk insikt. Dyk in i animationsvärlden med Studio Konkret och se dina visioner komma till liv med livfullhet.

Produktionsbolag

Mobile Home Investment

Discover the Ultimate Living Experience at Paradise Homes Park: Your Premier Mobile Home Community

Welcome to Paradise Homes Park, a serene and vibrant mobile home community nestled in the heart of comfort and convenience. Offering an unmatched blend of modern mobile homes, comprehensive amenities, and a welcoming atmosphere, Paradise Homes Park is not just a place to live—it's a place to call home. Whether you're a young family, a senior looking for a peaceful retirement, or an individual exploring affordable housing options, our community caters to a diverse range of needs and preferences. Dive into the world of mobile home living at Paradise Homes Park, where affordability meets quality and community spirit thrives.

Unveiling the Charm of Paradise Homes Park

A Community That Feels Like Family

At Paradise Homes Park, we pride ourselves on fostering a family-friendly environment that welcomes individuals and families from all walks of life. Our commitment to creating a tight-knit community shines through our regular events, gatherings, and social activities that encourage neighborly connections and lifelong friendships.

A Haven for Seniors and Retirees

For seniors seeking a tranquil and secure setting to enjoy their retirement years, Paradise Homes Park offers dedicated areas designed with the needs of older adults in mind. Our senior mobile home community combines the independence of home ownership with the benefits of communal living, providing a balanced lifestyle that caters to both privacy and social engagement.

Pet-Friendly Policies for Your Furry Companions

Understanding the importance of pets in many people's lives, Paradise Homes Park embraces a pet-friendly approach. Our policies ensure that your beloved pets are welcome, making it easier for you and your furry friends to settle in and feel at home from day one.

Explore Our Modern Mobile Homes

Paradise Homes Park features a diverse selection of modern mobile homes that blend style, comfort, and functionality. Our homes are designed to cater to various preferences and budgets, ensuring that you find the perfect fit for your lifestyle.

Affordable Mobile Homes

Discover the joy of affordable mobile home living without compromising on quality. Our range of budget-friendly options offers an economical path to homeownership, providing a sense of security and pride that comes with having a place to call your own.

Mobile Home Amenities and Features

Our mobile homes come equipped with a variety of amenities and features that elevate your living experience. From spacious layouts and contemporary designs to energy-efficient appliances and high-quality finishes, every detail is crafted with your comfort and convenience in mind.

Flexible Mobile Home Rentals

For those not ready to commit to purchasing, Paradise Homes Park offers flexible mobile home rental options. Enjoy the benefits of living in our community with the flexibility and affordability that renting provides.

A Wealth of Community Facilities and Amenities

Paradise Homes Park goes beyond the basics to offer a wide range of facilities and amenities that enhance your lifestyle. From recreational areas and community events to maintenance services and management support, everything you need is right at your doorstep.

Engage in Community Events and Activities

Our vibrant calendar of events and activities offers something for everyone. Whether you're interested in social gatherings, educational workshops, or outdoor adventures, our community events provide opportunities to connect, learn, and have fun.

Enjoy On-Site Amenities

Take advantage of our on-site amenities designed for relaxation and recreation. Our facilities include playgrounds for children, picnic areas for family outings, fitness centers for staying active, and much more.

Experience Peace of Mind with Professional Management

With our dedicated mobile home park management team, residents can rest assured that the community is well-maintained and secure. Our professional staff is always on hand to assist with any needs, ensuring a hassle-free living experience.

Your Path to Mobile Home Ownership

Paradise Homes Park not only offers a place to live but also a path to homeownership. Explore our mobile home sales and investment opportunities, and discover the potential for financial growth and stability through mobile home ownership.

Invest in Your Future with Mobile Home Investment

Mobile homes present a unique investment opportunity, offering the potential for appreciation and rental income. At Paradise Homes Park, we provide guidance and support to those interested in exploring mobile home investment as a pathway to financial independence.

Flexible Financing Options

Understanding the financial barriers to homeownership, we offer flexible financing options designed to make the dream of owning a mobile home a reality. Our team works with you to find a financing solution that fits your budget and goals.

Conclusion

Paradise Homes Park represents the epitome of mobile home living in the United States, offering a blend of affordability, community, and quality that is unmatched. Whether you're seeking a family-friendly environment, a peaceful retirement community, or an investment opportunity, our mobile home park is designed to meet and exceed your expectations. Discover the joy of living in a community that values connection, comfort, and convenience. Welcome to Paradise Homes Park—where your dream home awaits.

For more information about our mobile home community and to explore the possibilities that await, visit Paradise Homes Park today. Join us and start your journey towards a fulfilling and affordable lifestyle in the heart of a welcoming community.

Mobile Home Investment

https://www.laclonecompany.com/

The Ultimate Guide to Cannabis Clones for Sale at LA Clone Company

Welcome to the comprehensive guide on cannabis clones for sale at LA Clone Company, where we merge Los Angeles' celebrated cultivation heritage with the finest genetics in the cannabis world. This article is your all-in-one resource for understanding the value of premium cannabis clones, how to select them, and why LA Clone Company stands out as the best choice for both novice and experienced growers. Dive deep into the world of cannabis cultivation with us and discover how to elevate your growing journey with our top-tier clone selection.

What Are Cannabis Clones?

Cannabis clones are genetically identical plants produced by cutting a healthy mother plant. These clones ensure that each offspring carries the same genetic makeup as the parent, offering a consistent and predictable growth pattern, potency, and flavor profile. For growers, this means a reliable way to produce high-quality cannabis with desirable traits.

Why Choose Cannabis Clones from LA Clone Company?

Consistent Quality and Genetics

At LA Clone Company, we pride ourselves on providing clones with unmatched genetic purity. Our cloning process guarantees that each plant you receive has the same genetic potential as its mother plant, ensuring consistent quality, potency, and yield.

Diverse Clone Collection

Our extensive selection caters to a wide range of tastes and cultivation goals. Whether you're looking for high THC levels, CBD-rich strains, or unique terpene profiles, our collection has something for every grower.

Expert Support

We don't just sell clones; we offer a cultivation partnership. Our team is dedicated to supporting you through your growing journey, providing expert advice and insights to help you achieve a successful harvest.

How to Select the Right Cannabis Clone for Your Needs

Choosing the right clone involves considering several factors, including:

 • Strain Type: Indica, Sativa, or Hybrid, depending on your desired effects and growing conditions.
 • Potency and Terpene Profile: Consider what you want from your final product—be it for medicinal purposes or specific flavor profiles.
 • Growing Conditions: Some clones thrive indoors, while others are better suited for outdoor environments. Match your clone selection with your growing setup.

Cultivation Tips for Thriving Cannabis Clones

To ensure your clones grow into healthy, productive plants, follow these cultivation tips:

 • Proper Acclimatization: Gradually introduce your clones to their new environment to avoid stress.
 • Nutrient Management: Provide the right balance of nutrients tailored to the growth stage of your clones.
 • Lighting Conditions: Ensure your clones receive the appropriate amount of light, adjusting as they grow from vegetative to flowering stages.
 • Pest and Disease Management: Regular inspections and preventive measures keep your plants healthy and thriving.

Join the Cultivation Journey with LA Clone Company

Embarking on a cultivation journey with LA Clone Company means more than just purchasing cannabis clones; it's about joining a community of passionate growers dedicated to excellence. Our selection of premium clones, combined with expert support and a commitment to quality, ensures a rewarding and successful growing experience.

In conclusion, whether you're a novice grower or have years of experience under your belt, LA Clone Company's cannabis clones for sale offer an unparalleled start to your cultivation journey. Embrace the rich heritage of Los Angeles' cannabis cultivation with our top-tier genetics, and enjoy a harvest that reflects quality, potency, and excellence.

By choosing LA Clone Company, you're not just growing cannabis; you're cultivating success. Visit us today; cannabis clones for sale and discover the perfect clone to elevate your cultivation game.

https://www.laclonecompany.com/

Custom Made Rug

Discover the Charm of Moroccan Rugs: A Journey through Tradition and Style

Moroccan rugs have long been celebrated for their intricate designs, exceptional craftsmanship, and deep-rooted cultural significance. These handmade marvels are more than just floor coverings; they are pieces of art that tell the story of Morocco's rich heritage. From the snowy peaks of the Atlas Mountains to the heart of your living room, Moroccan rugs bring a touch of exotic elegance and warmth to any space. In this article, we'll explore the unique allure of Moroccan rugs, focusing on their types, craftsmanship, and how they can transform your home decor.

The Essence of Moroccan Rugs

Moroccan rugs, known for their diversity and artistic beauty, are woven tales of the country's diverse culture. Each rug carries the essence of Morocco's rich history, with designs that have been passed down through generations. Among the most sought-after are the Beni Ourain rugs, Berber wool rugs, and the vibrant Azilal and Boujaad rugs, each telling a unique story through its patterns, colors, and textures.

The Tradition Behind the Weave

The tradition of rug making in Morocco is a centuries-old craft, predominantly led by the Berber tribes. These indigenous people have honed their skills over millennia, creating rugs that are not only decorative but also full of symbolism and meaning. The process is labor-intensive, involving the shearing of sheep, spinning of the wool, and the intricate weaving by hand that can take several weeks to months, depending on the rug's complexity.

Types of Moroccan Rugs

 1. Beni Ourain Rug: Characterized by their simplicity, these rugs often feature a white or cream base with black or brown geometric patterns. They are known for their plushness, making them a popular choice for adding warmth and comfort to any room.
 2. Berber Wool Rug: Made from the high-quality wool of sheep from the Atlas Mountains, these rugs are distinguished by their durability and texture. They often incorporate traditional Berber symbols and motifs.
 3. Handmade Moroccan Rug: This broad category includes all rugs handwoven in Morocco, showcasing a range of designs from the simple to the elaborate, and from the traditional to the contemporary.
 4. Custom Made Rug: Offering a personal touch, these rugs are made to order, allowing for custom sizes, colors, and designs to perfectly match your decor.
 5. Vintage Rug: These are older Moroccan rugs, each with its unique history and character. They are sought after for their patina and the lived-in feel they add to spaces.
 6. Azilal and Boujaad Rugs: Known for their vibrant colors and abstract designs, these rugs are handwoven in the Atlas Mountains. They add a pop of color and pattern to any setting.

Why Choose Moroccan Rugs for Your Home?

Unmatched Craftsmanship

Each Moroccan rug is a testament to the skill and dedication of its weaver. The handmade nature means that no two rugs are exactly alike, offering a unique piece of art for your home.

Versatility in Design

With a range of types and styles, Moroccan rugs can complement any interior design, from the minimalist to the bohemian. They add texture, color, and pattern, enhancing the overall aesthetic of your space.

Durability and Sustainability

Made from high-quality wool, Moroccan rugs are not only durable but also sustainable. They are made to last for generations, becoming more beautiful with age.

Cultural Significance

Incorporating a Moroccan rug into your decor brings a piece of Moroccan culture and history into your home. It's a way to celebrate and preserve the artistry and traditions of the Berber people.

How to Incorporate Moroccan Rugs into Your Decor

 1. As a Statement Piece: Let a large Moroccan rug be the focal point of your living room, grounding your furniture and tying the space together.
 2. Layering: Combine different textures and sizes of Moroccan rugs for a cozy, eclectic look.
 3. Wall Art: Hang a vibrant Moroccan rug on the wall as a piece of art. This is especially effective with vintage rugs or those with intricate designs.
 4. In the Bedroom: Place a plush Beni Ourain rug beside your bed for a soft, warm place to land your feet every morning.

Conclusion

Moroccan rugs are more than just decor; they are a bridge to a rich cultural past, woven with stories and skills passed down through generations. Whether you're drawn to the minimalist beauty of a Beni Ourain rug, the vibrant colors of an Azilal, or the rich history of a vintage piece, a Moroccan rug can transform your space with its unique charm and warmth. Visit Afrikesh to explore a curated collection of authentic Moroccan rugs and find the perfect piece to add to your home.

In embracing these beautiful creations, you're not just decorating your home; you're preserving a piece of world heritage, celebrating craftsmanship, and supporting the artisans who continue to keep this beautiful art form alive.

Custom Made Rug

adobe premiere pro

The Best Premiere Pro Effects Pack for Video Creators! Includes Premiere Pro Transitions I Color LUTs Packs I Sound FX Packs I Thousands of 4K 6K 8K Overlays for Video Editing. 20 FX Packs – 10,000+ Elements Inside. The Best Seller for VideoHive, trusted by over 25,000+ Video Creators.

adobe premiere pro

Breckenridge/Keystone altitude sickness oxygen rental

High Altitude Oxygen Concentrator Rentals in Colorado: Your Solution to Altitude Sickness

Introduction

Experiencing the breathtaking landscapes of Colorado's mountain regions like Breckenridge and Keystone is a dream vacation for many. However, the high altitude often comes with a less welcome companion – altitude sickness. Colorado Mountain Oxygen offers a seamless solution: Breckenridge/Keystone altitude sickness oxygen rental. This article delves into the significance of high altitude oxygen concentrator rentals and how they can transform your luxury vacation in Colorado, ensuring a sickness-free, memorable experience.

Understanding Altitude Sickness in Colorado's High Altitudes

Altitude sickness, also known as acute mountain sickness (AMS), is a reaction to the lower amounts of oxygen available at high elevations. Symptoms can include headache, nausea, fatigue, and dizziness, which can hamper the enjoyment of outdoor activities in areas like Breckenridge and Keystone.

Why Altitude Sickness Occurs

 • Reduced Air Pressure: At higher elevations, the air pressure is lower, meaning fewer oxygen molecules are available per breath.
 • Rapid Ascent: Traveling quickly to high altitudes doesn't give the body enough time to adjust to the reduced oxygen levels.

The Role of Oxygen Concentrators in Alleviating Altitude Sickness

Oxygen concentrators are devices that filter and concentrate oxygen from the surrounding air, providing users with a higher oxygen concentration to breathe. This can be crucial in counteracting the effects of altitude sickness.

How Oxygen Concentrators Work

 • Air Filtration: These devices take in ambient air, filter out nitrogen, and deliver purified oxygen.
 • Adjustable Flow Rates: They allow users to control the amount of oxygen delivered, catering to individual needs.

Breckenridge/Keystone Altitude Sickness Oxygen Rental: Your Ideal Solution

Colorado Mountain Oxygen specializes in providing high altitude oxygen concentrator rental services in Colorado’s mountain regions. Our service is tailored for travelers engaging in skiing, hiking, biking, or simply enjoying a luxury vacation.

Our Services Include:

 • On-Demand Delivery: We deliver the oxygen concentrators directly to your location in Summit County.
 • Customized Solutions: Based on your specific needs and altitude sickness symptoms.
 • 24/7 Support: Our team is available around the clock to ensure your comfort and safety.

Luxury Vacation with Altitude Sickness Support in Colorado

Enjoying a luxury vacation in Colorado doesn’t have to be marred by the discomfort of altitude sickness. Our oxygen rental services ensure you can fully immerse in activities like skiing, hiking, and exploring the beauty of Colorado’s mountains without the worry of altitude sickness.

Why Choose Us:

 • Convenience: We prioritize your comfort by providing doorstep delivery and setup.
 • Reliability: Our high-quality equipment is maintained to ensure the best performance.
 • Safety: We adhere to strict safety protocols for the use and operation of our oxygen concentrators.

Testimonials

Hear from clients who’ve had their vacations transformed:

 • "The oxygen concentrator was a game-changer for our ski trip in Breckenridge. No more headaches and fatigue. We could enjoy every moment!" – Sarah P.
 • "Colorado Mountain Oxygen’s service was impeccable. They delivered the unit to our cabin in Keystone, and it made all the difference." – John D.

Conclusion

Don’t let altitude sickness hinder your Colorado adventure. With Colorado Mountain Oxygen, you have a dependable partner in making your high-altitude experiences enjoyable and safe. Whether you’re skiing in Breckenridge, hiking in Keystone, or simply taking in the mountain air, our oxygen concentrator rental service ensures you breathe easier and enjoy every moment of your luxury vacation in Colorado.

Breckenridge/Keystone altitude sickness oxygen rental

abseiling services london

We provide wide range of rope access services in London. We are fully qualified with over a decade experienced industrial rope access technicians with diverse range of skills. Some of our services include; building maintenance and repairs, plumbing and rainwater systems, building surveying, cladding installation, sash window restoration, mastic application, leak detection and waterproofing, painting and decorating, pressure washing, concrete and brick repairs and many more..

abseiling services london

Jupiter music classes

The largest Jupiter Music School in Jupiter Florida. Voted the best of the best over 3 years in Jupiter. We offer Jupiter music classes, and Jupiter music lessons along with a variety of other services. Become a triple threat by taking our music, acting and dancing lessons. Jupiter music classes

chiropractor slocan bc

Osteopathy in Nelson BC: Your Path to Holistic Health and Pain Relief

Introduction

In the picturesque city of Nelson, British Columbia, residents and visitors alike seek effective, holistic solutions for their health concerns. Kootenay Osteopathy, nestled in this serene setting, stands out as a beacon of holistic healing and pain relief. Emphasizing hands-on treatment, therapeutic exercises, and personalized lifestyle consulting, Kootenay Osteopathy offers a unique approach to wellness. Whether you're struggling with chronic pain, back issues, digestive disorders, or a range of other conditions, their expert team is dedicated to guiding you toward optimal health.

Understanding Osteopathy

What is Osteopathy?

Osteopathy is a form of drug-free, non-invasive manual medicine that focuses on total body health by treating and strengthening the musculoskeletal framework. It's based on the principle that the well-being of an individual depends on their bones, muscles, ligaments, and connective tissue functioning smoothly together.

How Does Osteopathy Work?

Osteopaths use physical manipulation, stretching, and massage with the aim of:

 1. Enhancing the blood supply to tissues
 2. Helping the body to heal itself
 3. Reducing muscle tension and pain
 4. Increasing the mobility of joints

Services Offered by Kootenay Osteopathy

Holistic Osteopathy

Kootenay Osteopathy takes a holistic approach, addressing the root causes of your ailments, not just the symptoms. This method ensures a comprehensive treatment plan tailored to your individual needs.

Therapeutic Exercises

Customized exercise programs are designed to strengthen your body, improve posture, and enhance overall well-being.

Diet and Lifestyle Consulting

Guidance on diet and lifestyle changes forms a crucial part of the treatment, ensuring long-term health benefits.

Conditions Treated

Kootenay Osteopathy specializes in a wide range of conditions, including:

 • Chronic and acute pain
 • Back pain and injuries
 • Carpal tunnel syndrome
 • Sacroiliac dysfunction
 • Digestive issues
 • Reproductive issues
 • Headaches and migraines
 • Concussions
 • Knee problems
 • Neck pain

Why Choose Kootenay Osteopathy?

Gentle and Effective Treatments

The treatments are designed to be gentle yet effective, ensuring a comfortable experience with lasting benefits.

Accessible to All

With sliding scale rates, Kootenay Osteopathy makes its services accessible to people of all income levels.

Easy Online Booking

The convenience of online booking allows you to schedule appointments easily and at your convenience.

Testimonials: Success Stories

Hear from clients who have experienced significant improvements in their health and well-being thanks to Kootenay Osteopathy's care.

Conclusion

In the heart of Nelson, BC, Kootenay Osteopathy stands as a pillar of holistic health and pain relief. Their commitment to individualized care, combined with a range of effective treatments, makes them a top choice for anyone seeking to improve their health naturally. Visit kootenayosteopathy.ca to learn more and book your appointment today.

chiropractor slocan bc

Magician in Los Angeles

Based in Los Angeles and Orange County, Tetro is a distinguished magician and mentalist who has devoted years to perfecting his art. His ongoing innovation in performance art has established him as a top-tier entertainer, a recognition cemented by his recent accolade as the Corporate Magician of the Year, awarded by the International Magicians Society. Tetro has had the privilege of being guided by a globally renowned magic mentor and is a proud graduate of the esteemed Magic and Mystery School in Las Vegas.

Tetro is renowned for his refined sleight-of-hand techniques and cutting-edge mentalism, offering captivating, unforgettable experiences for his audience. He showcases his talents at the iconic Magic Castle in Hollywood, where he recently clinched the top spot for the second time in the close-up strolling magic competition. A member of the Society of American Magicians, Tetro is also a respected teacher and recipient of honors from the International Brotherhood of Magicians. For an extraordinary entertainment experience at your event, consider booking Tetro! Magician in Los Angeles